c/ Passeig de Ronda, 72, 25006 Lleida

Què és la RSE i perquè és bona idea implementar-la

Les accions i decisions d’una empresa tals com la deslocalització de la producció, l’augment de salaris, la realització d’una determinada publicitat, la reducció de residus, la conciliació laboral i familiar, etc., no afecten només als accionistes, treballadors o clients d’una empresa. Les conseqüències d’aquestes accions o inaccions afecten a la societat en el seu conjunt i són aspectes empresarials que tenen la capacitat de generar benestar als grups d’interès més enllà dels accionistes.

Ens trobem davant una evident situació d’emergència social (sobretot mediambiental) causada per diversos factors i la cerca de solucions ha propiciat l’aparició d’eines i mecanismes que puguin impulsar aquesta “moral en els negocis” de determinades entitats. La societat exigeix que les empreses no siguin un actor amb una mera funció econòmica sinó que esperen que aquestes comencin a exercir també una innegable funció social que es tradueixi en impacte positiu a la comunitat.

En aquesta avinença entre funció econòmica i funció social és on entra el concepte de RSE que se sustenta en tres pilars bàsics: la inclusivitat de les parts interessades (stakeholder), fonamentació en els impactes econòmics, socials i mediambientals (generats per les accions o omissions) i en la rendició de comptes (als stakeholders i societat en general).

Acompanyar de principis ètics la presa de decisions constitueix l’element central de la responsabilitat social empresarial.

Abans de continuar cal tenir en compte tres aspectes importants de la RSE.

 1. Per aplicar les polítiques de RSE és evidentment indispensable complir amb la legislació i el marc legal vigent. No complir amb els estàndards bàsics de convivència com són les lleis implicarà que una empresa no estarà aplicant correctament els mecanismes de RSE.

 2. Una empresa actua de manera responsable quan no provoca de manera intencionada danys a persones o territoris i en cas d’haver-ho fet, aplica tots els mecanismes possibles per revertir o indemnitzar aquesta situació.

 3. La RSE no són accions de patrocini, mecenatge o donacions puntuals. Tampoc s’ha de confondre amb el màrqueting amb causa. Les activitats que es duen a terme en el marc de la RSE han d’estar vinculades a l’activitat diària de l’empresa, han de tenir vocació de permanència i el compromís de la direcció.

La RSE és un terme polisèmic que varia segons qui en fa la definició: ONGs, estats, empreses, societat civil, etc. Diversos autors, i segons l’exposat, consideren que no té per què significar sempre el mateix i per a tothom. Tal com sosté textualment John Campbell “la responsabilitat social empresarial significa diferents coses en diferents llocs per a diferents persones i en temps diferents“. Precisament per això defensa que cal ser molt curós a l’hora de definir aquest concepte doncs pot tenir interpretacions no excessivament allunyades l’una de l’altra però si amb percepcions distintes.

Aquesta controvèrsia però, no només es manté entre diferents institucions sinó també entre els directius d’empreses sobre com cal implementar la RSE. Hi ha gent que considera l’existència d’aquesta controvèrsia una conseqüència de la falta de sistematització per a l’aplicació, la inexistència d’un marc legal i la falta de consens en la definició. Tot això, afegit a la multiplicitat d’estàndards, normes i guies, implica moltes dificultats per a que els sistemes d’arbitratge puguin valorar uniformement el desenvolupament de les polítiques de RSE en el marc d’una empresa.

La norma ISO 26000, que al nostre entendre és la més completa, defineix la RSE com:

“Responsabilitat d’una organització davant els impactes que les seves decisions i activitats ocasionen a la societat i el medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que:

 • Contribueixi al desenvolupament sostenible, incloent-hi la salut i el benestar de la societat

 • Prengui en consideració les expectatives de les seves parts interessades (grups d’interès/stakeholders)

 • Compleixi amb la legislació aplicable i sigui coherent amb la normativa internacional de comportament

 • Estigui integrada en tota l’organització i es dugui a la pràctica en les seves relacions.”

Independentment de la definició que prenguem caldrà extreure’n sis idees importants que d’una manera o altra es veuen reflectides en qualsevol definició de RSE ja sigui de forma tàcita o expressa:

 1. La RSE és quelcom variable en el temps i la seva aplicació dependrà de les circumstàncies com el context socioeconòmic, l’abast de les operacions o tipus d’activitat de l’empresa.

 2. La RSE es manifesta en base als impactes que genera l’activitat en l’àmbit social, mediambiental i econòmic.

 3. La RSE inclou el compliment de la legislació nacional vigent i especialment les normes internacionals en vigor.

 4. Es tracta d’una nova concepció de l’empresa com un element més de la societat: la capacitat per operar li ve donada per la societat i, per tant, ha de respondre a les demandes d’aquesta en un entorn global en que el paper de l’empresa és cada vegada més preponderant i té una major influencia en el desenvolupament econòmic.

 5. Existeix un acord sobre les àrees temàtiques que abraça la RSE: social, econòmica i mediambiental. No obstant, la RSE és un concepte ampli en el qual s’hi interrelacionen aspectes concrets i diversos com la protecció mediambiental, els Drets Humans, la protecció a la salut i als consumidors, l’ajuda a la comunitat, el respecte a les regles de mercat i el desenvolupament social, les polítiques fiscals, la transparència i la rendició de comptes.

 6. Caràcter transversal de la RSE: Afecta a totes les àrees de negoci de l’empresa. Afecta també a la cadena de valor necessària per al desenvolupament de l’activitat, prestació del servei o producció del bé, el qual ha d’incloure als proveïdors i subcontractats que mantenen una relació estreta i directa amb l’empresa matriu.

La RSE, per tant, és una eina que admet diferents interpretacions, però que sens dubte persegueix un objectiu comú que no és altre que el benestar de la societat en el seu conjunt i el respecte al medi ambient. Tard o d’hora, a més, s’acabarà implementant a totes les empreses siguin grans, mitjanes o petites, siguin cooperatives, SL o SA, siguin del sector primari, secundari o terciari, etc. Ja bé pel propi compromís de l’empresa que decideix emprendre aquest camí o bé per l’exigència tant de proveïdors o contractistes (efecte cascada) o bé per exigència de la mateixa societat civil i clients (habituals i potencials).

A Responent creiem que l’RSE és una eina poderosa per ajudar a transformar el marc de l’economia global, per això ens posem al vostre servei si necessiteu implementar-la a la vostra cooperativa, entitat o empresa.

Tens algun dubte o vols fer una consulta?

Ens posarem en contacte tan aviat com puguem.